แนวข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี 2564

0
2282
แนวข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี 2564
แนวข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี 2564

เฉลยฟรี.com ได้นำ แนวข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี 2564 มาฝากกันค่ะ สามารถศึกษาที่ด้านล่างได้เลยค่ะ

แนวข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ ประกอบด้วย

1. เอกสารประจำตัวของผู้ขับรถยนต์ที่ต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ คือ สำเนาทะเบียนภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ (หรือเรียกสั้นๆ ว่า สำเนาทะเบียนรถ) รถยนต์ที่นำมาใช้บนท้องถนนควรมีสำเนาทะเบียนรถติดไว้ เพื่อป้องกันการโจรกรรม และการติดตามตัวเจ้าของรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

2. ความผิดเมื่อกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบก เมื่อได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงาน ต้องชำระค่าปรับภายใน 7 วัน

3. เมื่อใบขับขี่หมดอายุ จะต้องยื่นคำร้องขอทำใหม่ใน 15 วัน

4. หากผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5. ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ มีความผิดปรับไม่เกินสองพันบาท

6. ผู้ขับรถที่ต้องการจะเลี้ยวรถ ต้องชะลอรถและเปิดไฟเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร เพื่อให้ผู้ที่ร่วมใช้ถนนได้สังเกตเห็น

7. การหยุดรถบริเวณทางแยก จะต้องหยุดหลังเส้นแนวหยุด

8. บริเวณทางโค้งรัศมีแคบห้ามแซง

9. การจอดรถ จะต้องจอดไม่เกินขอบทาง 25 เซนติเมตร

10. รถที่นำมาใช้บนทางถนนได้จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนด มีระดับเสียงเครื่องยนต์ระดับ 80 เดซิเบล

11. รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบ 5 ปี จะต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

12. รถที่จดทะเบียนแล้วหากต้องการจะเปลี่ยนสีรถ ต้องแจ้งนายทะเบียนใน 7 วัน

13. หากประสงค์จะย้ายรถ เจ้าของรถยนต์จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน

14. การตรวจสอบรถดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ จะต้องตรวจสอบหลังดับเครื่องยนต์อย่างน้อย 10 นาที

15. รถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องชำระเพิ่มร้อยละ 1 บาท ต่อเดือน

16. เมื่อถึงทางรถไฟ และมีรถไฟกำลังแล่นผ่าน ผู้ขับขี่จะต้องหยุดให้ห่างจากรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร

17. บริเวณที่มีป้ายห้ามหยุดรถ จอดรถไม่ได้

18. ผู้ขับขี่ควรขับรถในอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนด

19. บริเวณ โรงเรียน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ห้ามใช้เสียงแตร

20. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่หลบหนีให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิด

21. เสียงแตรใช้ได้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

22. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการกลับรถ ต้องกลับรถในช่องทางที่มีป้ายจราจรอนุญาตให้กลับรถ และกลับรถเข้าช่องทางที่ถูกต้อง

23. รถจักรยานยนต์ต้องขับในช่องเดินรถทางซ้ายสุด

24. ในช่องทางเดินรถที่มีช่องทางตั้งแต่สองช่องขึ้นไป ผู้ขับรถจักรยานยนต์จะต้องขับในช่องทางซ้ายสุด

25. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ต่ออายุล่วงหน้า 3 เดือน

26. เมื่อกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และได้รับคำสั่งผู้ตรวจการรถยนต์ให้ไปรายงานตัว ผู้ขับขี่จะต้องไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน

27. ผู้ขับขี่จะต้องขับรถห่างจากคันหน้าในระยะที่สามารถหยุดรถได้ปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็น

28. ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะเลี้ยวซ้าย จะต้องขับรถในช่องทางซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยว 30 เมตร

29. ผู้ขับขี่จะต้องเปิดไฟหน้า หรือไฟท้าย ให้รถคันอื่นเห็นในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

30. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่แซงรถคันอื่นในขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือควัน ในระยะ 60 เมตร

31. คนเดินเท้า ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2532

32. ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จะต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

33. โทษการดื่มแอลกอฮอล์เมื่อพบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

34. เมื่อต้องการจะเปลี่ยนช่องทางทุกครั้ง ต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณแตร

35. ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ควรถอดขั้วลบก่อน

36. น้ำบาดาลไม่ควรนำมาเติมในถังพักหม้อน้ำ

37. การขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วม ห้ามใช้เบรกอย่างเด็ดขาด

38. ผู้ขับขี่รถ เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด

39. ภายหลังรถออกตัวระยะ 3 – 4 เมตร ควรทดสอบระบบเบรกก่อน

40. ก่อนออกจากรถไหล่ทางด้านซ้าย ผู้ขับขี่รถต้องมองกระจกด้านขวา เปิดไฟเลี้ยวขวา พร้อมกับหันศีรษะมองข้ามไหล่ขวาไปทางด้านหลังก่อนออกรถ

41. หากเกิดฝนตกจนมองเห็นทางไม่ชัด ผู้ขับขี่ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย แล้วเปิดไฟหน้ารถ และไฟฉุกเฉิน

42. ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางขวาสวนมา จะต้องหยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวได้

43. หากมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกัน ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน

44. การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะที่รถยังไม่หยุดนิ่ง จะทำให้เข้าเกียร์ยาก และเกียร์เสียเร็วกว่าปกติ

45. ลมยางควรตรวจสอบเมื่อยางรถยังเย็นอยู่ ไม่ควรตรวจขณะรถบรรทุกของหนักและใช้งานเพิ่งเสร็จ

46. สัญญาณไฟฉุกเฉิน ควรใช้เมื่อรถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุ

47. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนขวาท่อนล่าง ตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านหน้าของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ

48. การให้สัญญาณด้วยแขน โดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง ผู้ขับขี่นั้นต้องการลดความเร็วของรถ

49. ลมยางหน้าอ่อน จะส่งผลต่อการสึกหรอ พวงมาลัยหนัก และรถกินน้ำมัน

50. ทบทวนความรู้เรื่องเครื่องหมายจราจรต่างๆ

ข้อสอบอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 3 ข้อ

ก่อนการทดสอบอบรมใบขับขี่จะมีแบบทดสอบให้ฝึกอบรม 3 ข้อ ขณะอบรม และหลังจบแบบทดสอบนี้ก็จะขึ้นแบบทดสอบมาอีกครั้ง เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อผู้ร่วมใช้ถนน การขับขี่ และสัญญาณไฟจราจร

1. ขีดความสามารถของเด็กต่อทัศนคติที่ดีของผู้ร่วมใช้ถนนคืออะไร?

2. การรักษาระยะห่างการเฉี่ยวชนในถนนที่เป็นทางมุมอันตราย ควรเว้นระยะอย่างไร?

3. ถ้าเจอสัญญาณไฟแดงกะพริบ ผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไร?

ขอขอบคุณที่มา : www.thairath.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here